Beschikbare skip links


  • Home
  • Over deze website

Over deze website

Welkom op de website van de provincie Antwerpen, jouw wegwijzer in je zoektocht naar informatie over de provincie Antwerpen en haar dienstverlening. 

Toegang voor iedereen

De provincie Antwerpen heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de meeste gangbare normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap. 

Browsercompatibiliteit

Deze site is goed te bekijken met alle recente browsers vanaf 800 bij 600 pixels. 

Op sommige pagina's wordt gebruik gemaakt van Flashbestanden en van PDF-documenten. Je kunt de Flash plug-in en Acrobat Reader gratis downloaden.

RSS Feeds

Met RSS (Really Simple Syndication) kun je de berichten die op deze website worden gepubliceerd lezen zonder daarvoor van pagina naar pagina te klikken. Op die manier kun je een actueel en beknopt overzicht krijgen van de nieuwe items uit de rubrieken die je interesseren. Als je surft met een recente versie van Firefox of Internet Explorer hoef je slechts op het RSS-icoon rechtsboven in de adresbalk te klikken om je te abonneren op de RSS-dienst.

Privacy

De provincie Antwerpen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website provant.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Op de websites van de provincie Antwerpen worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan jouw wensen. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Antwerpen haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de provincie Antwerpen.

Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.provant.be) wordt beheerd door de provincie Antwerpen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

2. Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bestemd voor algemeen gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.
Ondanks het feit dat de provincie Antwerpen deze website met veel zorg samenstelt en onderhoudt, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar zijn, kan de provincie Antwerpen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De provincie Antwerpen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt de provincie Antwerpen geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:

1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van
deze website.

2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld.

4. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van het Provinciaal Veiligheidsinstituut.

4. Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Belgische publiek en worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

5. Wijzigingen

De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

6. E-mail

De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekorten in de al dan niet voltooide overdracht van het e-mailbericht noch in de inhoud van het bericht die zijn ontstaan ten gevolge van de overdracht van de e-mail.